โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกปฐมวัย

วัตถุประสงค์

     1.นักเรียนมีความสุขสนุกกับการมาเรียนตามรูปแบบ 5 ขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน บ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ


เป้าหมาย

     1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ถูก รู้ผิด


     2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ได้ตามวัย


     3. นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง (กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่) ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี


     4.นักเรียนเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้คล่องแคล่ว


     5. นักเรียนร่วมกิจกรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง ยอมรับผู้อื่นได้


     6. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา


     7 นักเรียน ร่าเริง สนุกสนาน มีความสุข เพลิดเพลินกับการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์


     8. นักเรียนทำได้ คิดเป็น คิดแก้ปัญหาเบื้องต้น เก็บของเข้าที่ได้เป็นระเบียบ


     9. นักเรียนมีประสบการณ์เกิดการเรียนรู้และมีความพร้อมในการเรียนขั้นพื้นฐาน