โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

หลักการจัดการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย

     หลักสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูโดยต้องคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรม ที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเหมาะสมกับวัย การจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยจะจัดในรูผแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ได้ การฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกปฐมวัย จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการโดยจัดวิชาการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่มีความเหมาะสมและสมดุล ทำให้เด็กมีความสุข สนุกกับการมาโรงเรียนมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านและมีความพร้อมในการเรียนรู้ในขั้นพื้นฐานต่อไป
     - ด้านร่างกาย น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
     - ด้านอารมณ์และจิตใจ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจและกล้าแสดงออก กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
     - ด้านสังคม มีวินัย รับผิดชอบปฏิบัติตามคำสั่งสอน , ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน, เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
     - ด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้, มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
     การเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 โดยชั้นเตรียมอนุบาล และปฐมวัยปีที่ 1 เน้นทักษะทางด้าน ฟัง พูด สื่อสารคำง่ายๆ ปฐมวัยปีที่ 2-3 เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยครูเจ้าของภาษา ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยฝึกให้เด็กได้เรียนรู้อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และฝึกทักษะการใช้โปรแกรม นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง ฝึกการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการเรียนว่ายน้ำ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้ทางด้านสุนทรีย์ศาตร์ประกอบด้วย ด้านดนตรี ฝึกการใช้กล้ามเนื้อเล็กและฝึกสมาธิเรียนคีย์บอร์ด เมโรเดียน ด้านศิลปะ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ วาดภาพระบายสีภาพ การพับกระดาษจีน ด้านนาฏศิลป์ ฝึกการเรียนรู้ระบำจีนและรำไทย ส่วนด้านกีฬา ฝึกการปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงเกมนำสู่กีฬาบาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิส กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต จัดขึ้นหลังเลิกเรียน (15.00-17.00 น) จักกิจกรรมเบบี้แคร์ ฝึกทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และวันเสาร์(09.00-11.00 น.)จัดกิจกรรมทางด้านดนตรี เรียนคีย์บอร์ด ดนตรีไทย และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ฝึกทักษะทางด้านภาษา

      จริยธรรม德 (เต๋อ) คือ มีระเบียบวินัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูกตเวทีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แผนกปฐมวัย เน้นการบ่มเพาะจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยการจัดกรรมและสอดแทรกเข้าไปในทุกๆกิจกรรมที่ได้จัดให้กับเด็กตัวน้อยๆของเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ฯลฯ
     ปัญญา 智จื้อ
คือ รอบรู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้คิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์
การสร้างปัญญาความเฉลียวฉลาดให้กับเด็กของเรานั้นทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตามวัยของเด็กสร้างประสบการณ์จริงพัฒนาสมองที่กำลังเติบโดอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงวัยนี้การสร้างสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ง่ายๆเหมาะสมกับวัยของเด็กอย่างเช่น ภาษาจีน ใน 1 สัปดาห์เรียน 4 ครั้งๆละ 45 นาทีและภาษาอังกฤษสัปดาห์ 3 ครั้งๆละ 45 นาทีโดยคุณครูเจ้าของภาษาบูรณาการผ่านกิจกรรม ทั้งการฟัง และเล่านิทาน ร้องเพลง แสดงบทบาทสมมุติต่างๆ
     สุขลักษณะ 体 ( ถี่)
คือ สุขภาพกายสุขภาพจิตดี
สุขภาพทางร่างกายและสุขภาพจิตของนักเรียนตัวน้อยๆของเรานั้นมีกิจกรรมและการเล่นมากมายที่ทำให้เด็กๆของเราฝึกและเล่นอย่างมีความสุขเครื่องเล่นที่นักเรียนเล่นได้อย่างสนุกสนานแต่แฝงไปด้วยการพัฒนาทักษะทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีนักเรียนมีความร่าเริงโรงเรียนที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และที่สำคัญคือความปลอดภัย
     สปิริต 群 ฉวิน
คือ มีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย
การบ่มเพาะนักเรียนของเราให้รู้จักการแบ่งปันการมีน้ำใจเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เด็กๆสามารถทำได้ง่ายเช่นการรู้จักแบ่งปันของเล่นการช่วยเหลือเพื่อนๆในห้องเรียนสามารถเข้าแถว สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่มันจะสื่อให้เห็นถึงความมีสปิริตในตัวของนักเรียนที่เราต้องการ
     สุนทรียศาสตร์ 美 เหม่ย
คือ ศิลปะดนตรีและกีฬา
วัยเด็กเป็นวัยที่มีความสนุกสนานร่าเริงชื่นชอบในเสียงเพลง และเสียงจังหวะดนตรีการเคลื่อนไหวการแสดงท่าทางตามเสียงจังหวะดนตรีการฝึกเล่นดนตรีง่ายๆขับร้องเพลงไทย จีนและอังกฤษ การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปตามความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กรักการออกกำลังกายเล่นกีฬาตามวัยของเด็ก

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซี่ยนวิทยา คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นประการสำคัญที่สุด ดังนั้นโรงเรียนจึงมีมาตรการต่างๆที่เคร่งครัดและเข้มงวด ดังนี้
     1. มีคุณครูประจำคอยรับนักเรียนจากผู้ปกครองทุกวัน
     2. โรงเรียนติดตั้งระบบ CCTV ในบริเวณต่างๆ ทั่วอาคาร
     3. มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดตลอดทั้งวัน
     4. ขอบมุมไร้เหลี่ยม โรงเรียนใส่ใจในความปลอดภัยของบุตรหลานแม้เพียงจุดเล็กน้อย เราพยายามทำให้เหลี่ยมมุมเหลือน้อยที่สุด
     5. เครื่องเล่นและอุปกรณ์ทุกชิ้นปลอดภัย มีการป้องกัน ตรวจสอบสภาพสม่ำเสมอ คุณครูกำกับดูแล และอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา
     6. มีกรมธรรม์คุ้มครอง ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนักเรียนได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ที่โรงเรียนทำให้แก่นักเรียนทุกคน
     7. ดูแลทั่วถึงในแต่ละชั้นเรียนจะมีคุณครูประจำชั้น และครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีครู 2 ท่านต่อนักเรียน 1 ห้อง นักเรียนน้อยไม่เกิน 30 คนต่อห้อง
     8. ผู้ปกครองสามารถดูลูกน้อยผ่านกล้อง จากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตได้