โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

แนวทางการรับ – ส่งนักเรียน แผนกปฐมวัย

      1.เพื่อฝึกนักเรียนรู้จักช่วยเหลือและรับผิดชอบด้วยตนเอง
      2.เพื่อให้มีสุขลักษณะที่ดี สะอาดและปลอดภัย
      3.เพื่อให้มีพื้นที่หน้าห้องเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และด้านสติปัญญา

     1.กรณีไม่จอดรถ ให้ส่งนักเรียนที่ชานชาลา 2 โดยมีครูเวรประจำวันเป็นผู้รับเด็ก
     2.กรณีจอดรถ
ให้ส่งนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและปฐมวัยปีที่ 1 ได้ที่ครูเวรประจำจุดประตู พ่อค้า ให้ส่งนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และ 3 ได้ที่ครูเวรประจำจุดประตู นายเหมือง หาก ต้องการรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ หรือพบครูประจำชั้น ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์
     3.นักเรียนเดินไปห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้ดูแล

     4.ก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนเก็บสัมภาระของตนเองตามสัญลักษณ์ที่ครูกำหนด

     5.นักเรียนเข้าห้องเรียน

     6.นักเรียนเล่นของเล่นตามมุมภายในห้องเรียน

     1. ระดับเตรียมอนุบาล - ปฐมวัยปีที่ 1 เวลา 15.00 น. – 15.30 น.
1.1 ผู้ปกครองแสดง QRCODE ให้คุณครู
1.2 ครูสแกน QRCODE จากผู้ปกครอง และทำการอนุมัตินักเรียนกลับบ้าน
1.3 ผู้ปกครองจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่ารับนักเรียนกลับบ้านแล้ว
1.4 กรณีรับนักเรียนหลังจากเวลา 15.30 น. ให้ติดต่อประชาสัมพันธ์
     2.ปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เวลา 15.00 น. – 15.30 น.

2.1 ผู้ปกครองแสดง QRCODE ให้คุณครู
2.2 ครูสแกน QRCODE จากผู้ปกครอง และทำการอนุมัตินักเรียนกลับบ้าน
2.3 ผู้ปกครองจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่ารับนักเรียนกลับบ้านแล้ว