โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

 

เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน ได้พัฒนาและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ช่วยทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้น เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนเกิดความสนใจ เกิดความคิดรวบยอดและสื่อการสอนยังช่วยอำนวยความสะดวกเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย