โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

การเรียนการสอน

 

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เรียนรู้หน่วยความลับของร่างกาย

ครูฝึกให้เด็กได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ฝึกให้เด็กได้รู้จักวางแผน ออกแบบการทำงานเป็นขั้นตอน

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน กล้าแสดงออก ยอมรับ ชื่นชมกับผลงานของตนเองและผู้อื่น

 

 

ผู้รายงาน                 

นางสาวนันทิดา   คุณศิริ       

เลขานุการฝ่ายการศึกษาปฐมวัย