โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

 

ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

เมื่อวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หน่วย "ภูเก็ตจ๋า"

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายได้เรียนรู้สถานที่สำคัญ บุคคล และอาชีพในท้องถิ่นที่อาศัย

และได้เปลี่ยนบรรยากาศ สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

 

ผู้รายงาน                

นางสาวนันทิดา   คุณศิริ      

เลขานุการฝ่ายการศึกษาปฐมวัย