โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

21-23

25 ต.ค.-11 พ.ย.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ผลไม้

24

14-18 พ.ย.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กระทงน้อย

25-26

21พ.ย.-2 ธ.ค. 59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ผัก

27

5-9ธ.ค.59

(5 ธ.ค.ปิดเรียนวันพ่อแห่งชาติ

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

พ่อของหนู

28-29

12-23ธ.ค. 59

(12 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ดอกไม้

30

26-30ธ.ค. 59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

สวัสดีปีใหม่

31

  2-6ม.ค.60

(2 -3 ธ.ค. หยุดเรียนชดเชยวันส้นปีและวันขึ้นปีใหม่)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ขยะ

32

9– 13ม.ค.60

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

วันเด็ก

33-34

16- 27ม.ค.60

(16 ม.ค.หยุดเรียนวันครู)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

อาชีพ

35-36

30 ม.ค. – 10ก.พ. 60

เรื่องธรรมชาติรอบตัวเด็ก

กลางวัน กลางคืน

37-40

13ก.พ.-10 มี.ค.60

เรื่องธรรมชาติรอบตัวเด็ก

ต้นไม้