โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
สนุกกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้

วัตุประสงค์

  • นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มีทักษะภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

เป้าหมาย

  • นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา ใช้ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย

ข่าวสาร

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ตามหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ ปฐมวัยปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เดินทางปลอดภัย, ปฐมวัยปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ผลไม้หลากรส, ปฐมวัยปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ประสาทสัมผัส

กิจกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยปีที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ “ผลไม้หลากรส”

การดูแลของเล่นของใช้

การดูแลของเล่นของใช้