โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เรียนรู้นอกห้องเรียน

ปฐมวัยปีที่ 2 เรียนรู้หน่วยดอกไม้นานาพันธุ์

เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เพลิดเพลินและสนุกสนาน