โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

การแข่งขันทักษะวิชาการ

               เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 61ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝ่ายการศึกษาปฐมวัยได้จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยการแข่งขันได้จัดเป็นทีมๆละ 3 คน ประกอบด้วย คณะส่องเต็ก คณะซือซก คณะฮัวบุ๋น และคณะจุงหัว

ปฐมวัยปีที่2 ปั้นดินน้ำมัน ในหัวข้อสวนสัตว์หรรษา   ฉีกตัดปะภาพ ในหัวข้อใต้ท้องทะเล

              ปฐมวัยปีที่3 ปั้นดินน้ำมัน ในหัวข้อสวนสัตว์ที่ฉันรู้จัก    ฉีกตัดปะภาพ ในหัวข้อโรงเรียนน่าอยู่

             การแข่งขันทักษะทางวิชาการนี้จัด ขึ้น  เพื่อฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือ จินตนาการและสร้างสรรค์ผลงาน มีประสบการณ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม รู้จักชื่นชมและยอมรับผลงานของตนเองและผู้อื่น   

สรุปผลการแข่งขัน   

ปฐมวัยปีที่ 2

ปั้นดินน้ำมัน

คณะจุงหัว        88+89+88 = 88.33     ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คณะส่องเต็ก     83+85+87 = 85         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

คณะฮัวบุ๋น       80+79+83 = 83.67     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คณะซอซก       71+70+73 = 71.33     ได้รับรางวัลชมเชย

ฉีกตัดปะภาพ

                    คณะฮัวบุ๋น       78+87+79 =81.33     ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                    คณะส่องเต็ก     78+82+82 =80.67     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

                    คณะซือซก       69+66+73 = 69.33     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

                    คณะจุงหัว        66+63+65 =64.67     ได้รับรางวัลชมเชย

ปฐมวัยปีที่ 3

ปั้นดินน้ำมัน

      คณะฮัวบุ๋น       85+85+91 =87         ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                    คณะซือซก       88+88+82 = 86         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

                    คณะส่องเต็ก     79+78+75 =77.33     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

                    คณะจุงหัว        78+78+74 = 76.67     ได้รับรางวัลชมเชย

ฉีกตัดปะภาพ

      คณะจุงหัว        89+85+85 = 86.33     ได้รับรางวัลชนะเลิศ

      คณะซือซก       80+87+87=84.67     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

                    คณะฮัวบุ๋น        84+84+84 =84         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

                    คณะส่องเต็ก     76+78+78=77.33     ได้รับรางวัลชมเชย