โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษชาติ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

แผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560  หน่วยการเรียนรู้ "ผักสดสะอาด" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบถ่ายทอดประสบการณ์ และกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานที่นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข