โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษชาติภูเก็ต ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

                                                                   

                                                                              ทางแผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต

                                                             ซึ่งได้เรียนรู้หน่วย "ดอกไม้" มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ

                                                             นอกจากนี้ยังฝึกระเบียบวินัยการเข้าชมสวนพฤกษชาติการปฎิบัติตามข้อตกลงได้เหมาะสมกับวัย และยังได้บูรณาการ

                                                             ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ กับการเรียนรู้คำศัพท์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย