โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 3

 

                                                         

                                                                     เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2559  ทางแผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัย ปีที่3 ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

                                                    ซึ่งเรียนรู้หน่วย "ท้องถิ่นของเรา" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ ภายในและภายนอกห้องเรียน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับประสบการณ์

                                                    ที่หลากหลายรูปแบบถ่ายทอดประสบการณ์เล่าเรื่องราวลงในสมุดเล่มเล็ก และกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานที่นอก

                                                    ห้องเรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข