โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ข่าวสาร

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษชาติ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อ่านต่อ
แผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 หน่วยการเรียนรู้ "ผักสดสะอาด" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษชาติภูเก็ต ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อ่านต่อ
ทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 3 อ่านต่อ
โดยแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 3
การดูแลนักเรียนระดับปฐมวัย อ่านต่อ
ทางงานอนามัย แผนกปฐมวัย ได้มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อ
การจัดการเรียนรู้ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2 หน่วย หิน ดิน ทราย อ่านต่อ
โดยมีวัตถุประสงค์ ฝึกให้เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ ความแตกต่างของหิน ดิน ทราย
แนวปฏิบัติการรับ-ส่ง นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา อ่านต่อ
แนวปฏิบัติการรับ-ส่ง นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา