โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ว่ายน้ำ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมสุนทรียศาสตร์
ภาษาจีน
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์

วัตุประสงค์

 • 1
  นักเรียนมีความสุขสนุกกับการมาเรียนตามรูปแบบ 5 ขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน บ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

เป้าหมาย

 • 1
  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ถูก รู้ผิด
 • 2
  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ได้ตามวัย
 • 3
  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง (กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่) ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี

ข่าวสาร

การดูแลของเล่นของใช้

การดูแลของเล่นของใช้

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน