โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์"ประเพณีไทย"
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (Cooking)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (Cooking)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ว่ายน้ำ

วัตุประสงค์

 • 1
  นักเรียนมีความสุขสนุกกับการมาเรียนตามรูปแบบ 5 ขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน บ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

เป้าหมาย

 • 1
  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ถูก รู้ผิด
 • 2
  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ได้ตามวัย
 • 3
  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง (กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่) ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี

ข่าวสาร

บัณฑิตน้อย

บัณฑิตน้อย

Summer Course 2018

Summer Course 2018

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โอด์ลภูเก็ตฟาร์ม ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

แผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โอด์ลภูเก็ตฟาร์ม หน่วยการเรียนรู้ "การเจริญเติบโตของพืช" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิ