โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เรียนว่ายน้ำ
เสริมสร้างประสบการณ์
เน้นพัฒนาการสมวัยของนักเรียน
เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้

วัตุประสงค์

 • 1
  นักเรียนมีความสุขสนุกกับการมาเรียนตามรูปแบบ 5 ขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน บ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

เป้าหมาย

 • 1
  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ถูก รู้ผิด
 • 2
  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ได้ตามวัย
 • 3
  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง (กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่) ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี

ข่าวสาร

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษชาติภูเก็ต ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 3

โดยแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 3

การดูแลนักเรียนระดับปฐมวัย

ทางงานอนามัย แผนกปฐมวัย ได้มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อ